compag@compag.sk

dňa 30.08.2019 z technických príčin ZATVORENÉ

Spôsob spájania sietí | Expedícia gabiónov

Expedícia gabiónovej konštrukcie

Gabiónová konštrukcia Vám bude po dohode dodaná na miesto realizácie vo forme samostatných oceľových sieti, ktoré sú poukladané na palete. Súčasťou dodávky sú aj spojovacie prvky – špirály a dištančné spony, ktorými sa tieto siete spájajú a kompletný metodický ( všeobecný ) technologický postup pre montáž. 

Spôsob spájania sietí

Samostatné siete sa postupne spájajú - skrutkujú do celkov, pomocou špirál na upravenú základovú špáru – na pás upraveného podložia na ktorý sa bude stavať. V prípade, že projektová dokumentácia neobsahuje kladačský plán, môžeme Vám ho na vyžiadanie spracovať a poslať.

Spojenie sa vykonáva súčasne jednou špirálou . Takto sa jednou špirálou môžu spájať, resp. napájať viaceré siete (dve, tri, štyri).

Ako spojovacie prvky pre gabiónové konštrukcie sa používajú špirály so stúpaním skrutkovice špirály po 10 cm alebo po 5 cm. Na spájanie sietí do gabionov stavebnice možno použiť i nerezová CLIP - spony ( výnimočne sa používajú spony C z drôtu 3,0 mm - ich použitie je obmedzené životnosťou )

Pri montáži je potrebné zásadne dodržiavať pokyny projektanta, dbať na zvláštnosti konštrukcie BLOCK-SK® a možnosti jej vnútornej a vlastnej konštrukčnej odolnosti. 

Umiestnenie dištančných spôn

Dištančné spony sú dodávané do konštrukcie BLOCK-SK® štandartne v dĺžkach 50 a 100 cm. Slúžia na zabezpečenie tvarovej stability blokov, najmä počas plnenia. Podľa potreby objektu sú dodávané i dištančné tiahla o dĺžkach 15, 20, 25, ... cm hlavne pre obklady budov a podobných objektov.

Vytváranie oblúkov

Gabiónová stavebná konštrukcia BLOCK-SK® umožňuje vytvárať plynulé oblúky prijateľného polomeru. Pokiaľ sú projektom predpísané ostrejšie zmeny smeru objektu je možné zvoliť niektorý z variantov.

Otvorený oblúk - dve pozdĺžne časti objektu sú spojené na čele múru a otvárajú sa v tomto prípade zdvojenou stenou

Zatvorený oblúk - dve pozdĺžne časti objektu sa navzájom do seba zasúvajú v predpísanom uhle s vzájomným spojením zadných stien

Segmentovaný oblúk - pre potreby vytvorenie stupňovitého oblúku je v súlade s projektom dodávaný súbor sietí potrebných na vytvorenie segmentov

Matrace BLOCK-SK

Matrace BLOCK-SK sú gabiónové konštrukcie s hrúbkou oceľového koša pod 50 cm. Postup vytvárania matracov je obdobný ako pri montáži gabiónovej konštrukcie, pričom návodná sieť je považovaná za lícnu stranu z pohľadu vytvárania bunkovej štruktúry. Matrace sa používajú pre spevnenie brehov vodných nádrží, prípadne korytové úpravy riek a bystrín. Taktiež sú úspešne používané na obklady budov alebo ich samotnú výstavbu.

Odlišnosti pri použití na opevnenie brehov:

  • vzhľadom na predpoklad celkového zahĺbenia matraca do okolitého terénu nie je potrebné používať pomocné vystužovacie spony pokiaľ realizačný projekt nestanovuje inak.
  • sieť na návodnej strane (sieť v priamom dotyku s vodou a prípadným abrazívnym opotrebením) môže byť použitá z drôtu väčšieho priemeru. V zásade sa používa materiál z drôtu priemeru 3 mm avšak môže byť alternatívne s krycím sitom 3,5 mm alebo 4,0 mm.
  • na spájanie sa používajú špirály priemeru 3,50 mm Voľba stúpania záleží od hrúbky matracovej úpravy. Pre zvislé spojenie sietí pod 50 cm sa využívajú špirály so stúpaním 5 cm.
  • siete možno spájať i bez použitia špirál. V prípade dohody s projektantom a realizátorom môžu byť použité CLIP - spony.

Upozornenie: Majiteľ Gabionovej stavebnice BLOCK-SK, spoločnosť COMPAG SK s.r.o., si vyhradzuje právo pre zmeny v prípade spresnení a zapracovania poznatkov zo stavieb a poznatkov zo spolupráce s odborníkmi rôznych profesii do tohto dokumentu. Taktiež sú do jednotlivých vydaní zapracovávané poznatky z vlastného alebo aplikovaného výskumu. Je nevyhnutné používať technologický postup dodaný s aktuálnou dodávkou materiálu BLOCK-SK® a využívať zaškoľovanie pracovníkov realizátora a projekcii. Technologický postup nenahrádza realizačný projekt konkrétneho objektu.

Zobraziť viac

Systém gabionovej konštrukcie BLOCK-SK bez dvojitých stien a sietí zváraných z drôtu po zinkovaní je realizovaný i z materiálov neoriginálneho pôvodu, čo nie je na škodu projekčnému a architektonickému zámeru. Originálny materiál ponúka výhradne na území SR jedine výrobca spoločnosť COMPAG SK s.r.o.. Obrázky neslúžia ako referencia spoločnosti ale ako inšpirácia, čo sa dá z Gabionovej konštrukcie BLOCK-SK postaviť.

Partneri

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow