compag@compag.sk

dňa 30.08.2019 z technických príčin ZATVORENÉ

Gabióny a technológia

V období rokov 1990-91 sa prebytkom robotníkov a pod ekonomickým vplyvom sezónnych prác na cestných telesách otvorila možnosť zaplniť neplodné obdobie suchou technológiou výstavby oporných a zárubných múrov. Vysoká zvuková pohltivosť a vodopriepustnosť umožnili použiť túto technológiu pri sanáciách zosuvov a výstavbe diaľničného a cestného telesa. Ďalším pozitívom technológie gabiónových konštrukcií bol priaznivý vplyv na životné prostredie. Vysoká kvalita a vynikajúce vlastnosti konštrukcie zo sietí zavarované z pozinkovaného drôtu a ich spôsob spájania špirálami bez možnosti negatívneho vplyvu pracovnej sily umožnili adekvátnu náhradu betónových objektov múrov rôzneho účelu.

V priebehu rokov sa gabióny a technológia zo zvarovaných sietí presadila v našom geografickom a hydrologickom priestore bez akýchkoľvek pochybností aj na úpravu tokov a predovšetkým opravy povodňových škôd. Nemá význam prieť sa o výhody jednotlivých gabiónových konštrukcií zo zvarovaných sietí v porovnaní s tvarovo pružnejšími konštrukciami, ako sú plastové alebo oceľové pletené šesťuholníky.

Stavebnú gabiónovú technológiu s použitím zvarovaných sietí cestári i vodohospodári považujú za optimálnu kombináciu pružnosti, tuhosti, estetickej čistoty a variability použitia. Stavebný systém nemá prakticky rozmerové obmedzenia a rýchlosťou dodania od objednania do začatia výstavby nemusí uplynúť ani 24 hodín pri použití drôtu priemeru 2,50, 2,70, 3,00, 3,50, resp. 4,00 mm. Pružnosť gabiónovej konštrukcie zo zváraných sietí je v geologických podmienkach ideálna a dostačujúca. Vhodnou kombináciou s inými protierozívnymi opatreniami sa docieli technicky a esteticky špičkové dielo. Gabiónové konštrukcie sa v uplynulom období využili na viac ako 1 000 000 m3 objektov rôzneho určenia od oporných a zárubných stien pri diaľnicach, cez rekonštrukcie ciest, resp. úpravy riek a vodných brehov až po architektonické úpravy územia bytovej výstavby.

Skúšky kvality, ktoré sa vykonávajú s náročným posudzovaním TSÚS SR, napríklad pri chloride sodnom v súlade s DIN 50021 (podmienky agresívneho morského prostredia), dávajú na základe výsledkov (min. 500 hod laboratórneho skúšania) predpoklad reálnej životnosti vyše 100 rokov vývoj a výskum založený na náročných skúškach umožnil uviesť v roku 2007 na trh pozinkovaný gabión s odolnosťou min. 1000 resp. 2000 hod.

Gabiónová konštrukcia sa musí pri návrhu posudzovať ako každá iná stavebná konštrukcia, zabezpečujúca stabilitu prírodného alebo umelo vytvoreného svahu. Podľa výšky konštrukcie sa vzhľadom na riziko ohrozovania životov ľudí a majetku menia aj nároky na požiadavky vstupných podkladov.

Predpokladom správneho návrhu gabiónovej konštrukcie zo statického hľadiska je komplexný inžinierskogeologický prieskum. Na základe údajov inžinierskogeologického prieskumu treba vždy posúdiť aj celkovú stabilitu daného územia. Kedže ide o konštrukcie zabezpečujúce vo väčšine prípadov stabilitu gravitačným pôsobením vlastnej hmotnosti, medzi najdôležitejšie vstupné údaje patrí objemová hmotnosť hotovej konštrukcie systému. V bežných prípadoch možno predpokladať objemovú hmotnosť 1700 kg/m3 (17 kN/m3).

Používanie geotextílií za oporným múrom alebo pod ním je tiež vecou posúdenia projektanta na základe vykonaného prieskumu, pretože po prípadnej kolmatácii (zanesení) ílovitým materiálom môžu geotextílie vytvoriť nepriepustnú clonu pre odtok vody, a tým zvýšiť horizontálne zaťaženie na konštrukciu. Spätný zásyp za opornými múrmi sa má robiť zásadne zo štrkového alebo kamenistého materiálu kvôli lepšiemu odvedeniu vody a vytvoreniu prirodzeného hydraulického filtra.

Kľúčovou otázkou pre životnosť systému je životnosť materiálu z pozinkovaného drôtu a kvalitatívne parametre plniaceho materiálu. Vychádza sa z predpokladu, že životnosť zinkového povlaku a samotného oceľového drôtu musí byť dlhšia, ako čas tzv konsolidácie drôteno-kamenného systému. Pod konsolidáciou treba rozumieť prerastanie kameňov vegetáciou a výplň medzier naplavenou, prípadne naviatou zeminou.

Posledné desaťročie a predpovede meteorologických odborníkov nám ukazujú, že rozsiahle povodne nebudú v budúcnosti ničím výnimočným. Podla predpovedí odborníkov bude mať postupné oteplovanie atmosféry skleníkovými vplyvmi v novom tisícročí za následok častejšie prívaly dažďov. Na mnohých miestach už bolo možné znížiť vplyv veľkej vody okamžitým ľudským zásahom, čo sa však viackrát podcenilo, resp. ukázala sa absolútna nepripravenosť obyvateľstva na katastrofický vplyv prírodného živlu.

Oporné a zárubné múry zrealizované gabiónovou technológiou zo zvarovaných sietí pomohli vo veľmi krátkom čase obnoviť dopravný systém v oblastiach postihnutých povodňami k plnej spokojnosti investorov, dodávateľov a obyvateľov povodňami postihnutých oblastí. História už veľakrát ukázala, že prevencia býva oveľa lacnejšia ako odstraňovanie následkov. Človek sa však niekedy nechce dať históriou poučiť. Vzhľadom na varovanie meteorológov zostáva len dúfať, že aj národohospodári si uvedomia výhodnosť vyčlenenia investičných prostriedkov na preventívne protipovodňové opatrenia, čím sa môže ušetriť veľa finančných prostriedkov na odstraňovanie povodňových škôd. Nezanedbateľným prínosom pre budúcnosť je aj ušetrenie utrpenia ľudí žijúcich v oblastiach potenciálnych povodní.

Partneri

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow